Tumblelog by Soup.io
 • yoursovest
 • OFFka
 • joohnny
 • wind
 • retaliate
 • pnda
 • rosae
 • ZielonaSowa
 • jadex
 • GirlTiger
 • elvisarias
 • littledream
 • 505karolina
 • cry
 • nata
 • grumpy
 • annawanna
 • flitterempire
 • PromQueenIzzy
 • angelsdemon
 • Iriss
 • niedot
 • lunch
 • bazyliszek
 • oopsiak
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

3027 8fac
Reposted fromskrzacik skrzacik
4129 eca5

Dinohog

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viabng123 bng123

August 10 2017

7370 a7ff
Reposted fromkarahippie karahippie vianuwanda nuwanda
9296 f66f
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaromantycznosc romantycznosc
9594 ee41
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viagriber griber

August 09 2017

Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr vianyaako nyaako
4439 7acf 500
jak wszystkie wspomnienia
są ciut niewygodne
są trochę niewygodne
są takie niewygodne 
— Organek - Mississippi w ogniu
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viarudosci rudosci
9628 fea9
Reposted fromerial erial viarawwwr rawwwr
6638 3c03 500
Reposted fromtfu tfu viarawwwr rawwwr

August 07 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl